Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı alacak

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, 5 Müfettiş Yardımcısı alacak, müfettiş yardımcısı, teftiş kurulu başkanlığı, müfettiş giriş sınavı ilanı,
28 Temmuz 2021 17:03 Genel İlanlar
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 5 Müfettiş Yardımcısı alacak

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI


Kurumumuz Merkez Teşkilatı Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 7. dereceden 5 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1) SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI:
a) Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı koşulları taşımak,
b) Üniversitelerin Maden, Jeoloji, Jeofizik, Kimya, Makine, İnşaat veya Elektrik Mühendisi yetiştiren fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
c) Sağlık durumu her türlü yolculuk ve iklim koşullarında görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak,
d) 2021 yılının Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir.
e) Taksirli suçlar dışında hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak,
f) ÖSYM tarafından 14-20-21 Temmuz 2019 veya 6-12-13 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSS 1 puan türünde en az 80 puan ile birlikte sınav tarihi itibarı ile İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri olmak üzere Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) (veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan) en az 70 puan aldığına yönelik geçerli belgeye sahip olmak,

2) GEREKLİ BELGELER:
Yazılı Sınav Öncesi İstenen Belgeler:
Yazılı sınava başvurular 26/07/2021 günü saat 09:00’dan 20/08/2021 günü 23:59’a kadar www.tki.gov.tr web sitesinde duyurular bölümünde yer alan başvuru linki üzerinden yapılacaktır. Sınav başvurusu, adaya ait son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, KPSS Sonuç Belgesi, Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi, e-Devlet sistemi üzerinden alınacak kare kodlu mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı ile bağlantıda bulunan başvuru formu ve eklerinin kişinin kendi el yazısıyla doldurularak istenen formatta sisteme yüklenmesi suretiyle tamamlanacaktır.
Yapılacak incelemede, aday formlarında yer alan bilgilerde tereddüt hasıl olması halinde, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri açıklanmadan önce söz konusu bilgilerin belgelendirilmesi istenecektir.

3) YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:
a) HUKUK: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukuk (Genel Esaslar), Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar), İş Hukuku, KİT Mevzuatı (233 ve 399 sayılı KHK)
b) KOMPOZİSYON: (Enerji Sektörü veya Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanları hakkında)
Konularında yazılı sınav yapılacak olup, hukuk sınavı test usulü ile olacaktır. Kompozisyon sınavı ise, ifade kabiliyeti, içerik bütünlüğü ve yazım kuralları açısından değerlendirilecektir.

4) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Sınava başvurular 20/08/2021 günü 23:59’a kadar, www.tki.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. 21/08/2021 günü 00:00’dan sonra sisteme yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5) BAŞVURU ADRESİ:
www.tki.gov.tr

6) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI:
Başvuruda bulunan adaylardan KPSS P1 puanı en yüksek olanlardan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 (yirmi) katı sayıda aday yazılı sınava çağırılacaktır. Eşit puan almaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu puana sahip adayların tümü sınava çağırılacaktır.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.tki.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
Adaylar yazılı sınava giriş belgelerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün resmî internet sayfasında yer alan link üzerinden alabileceklerdir.

7) SINAVDA UYULACAK KURALLAR VE ESASLAR:
Sınava girecek adaylar, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya sürücü belgesi gibi özel bir tanıtıcı kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sınava Giriş Belgesini yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Soru zarfları açıldıktan sonra sınava gelenler, sınava alınmazlar.
Sınav salonuna kağıt, kitap, not, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, çanta ve benzeri eşyalar alınmayacaktır. Bu sayılan eşyalar ile sınav salonuna girdikleri tespit edilen adayların bu durumları tutanak altına alınır ve sınavları geçersiz sayılır.
Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Kurum tarafından yapılan müfettiş yardımcılığı sınavlarına kabul edilmeyecektir.

8) YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ:
Yazılı sınav, 05/09/2021 günü Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile birlikte www.tki.gov.tr internet adresinde duyurulacak ve Sınava Giriş Belgesinde de belirtilecektir.

9) YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her iki oturumdan 100 tam puan üzerinden 60’dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir. Başarılı olanların fazla olması halinde, her grupta en yüksek puan alandan başlamak üzere ilan edilen boş kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan en düşük puana sahip aday ile aynı puana sahip olan adaylar arasından yabancı dil notu daha yüksek olan aday tercih edilir. Bu durumun da eşitliği halinde yabancı dil notu eşit olan adayların tümü çağrılır.

10) YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Yazılı sınavda başarılı olan adayların listesi 20/09/2021 günü www.tki.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçerli sayılacaktır.

11) YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Adaylar, yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın sona ermesinden itibaren, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların Kurum tarafından ilan edildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde Başkent Üniversitesine yapabileceklerdir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını TR97 0013 4000 0007 9691 0001 16 Numaralı Başkent Üniversitesi hesabına 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adresinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile Kuruma veya [email protected] adresine e-posta yoluyla yapacaklardır.

12) SÖZLÜ SINAV:
Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava çağırılırlar. Sözlü sınavın tarihi ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile birlikte Kurum tarafından ilan edilen tarih ve yerde yapılacak olup, sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adayların başarılı sayılması için 100 tam puan üzerinden sözlü sınav notu ortalamasının 65’den aşağı olmaması gerekir.

13) GİRİŞ SINAV NOTU:
Giriş Sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
Giriş Sınav notunun hesaplanmasından sonra oluşturulan başarı sıralamasında, başarı gösterenlerin sayısı, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olursa, giriş sınav notu daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Giriş sınav notlarının eşitliği halinde yabancı dil notu üstün olan aday, bunun eşitliği halinde sözlü sınav notu yüksek olan aday, bunun da eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

14) SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınav sonuçları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden başlayarak 7 takvim günü içinde dilekçe ile İdareye başvurmak suretiyle sözlü sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

15) DİĞER HUSUSLAR:
Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (www.tki.gov.tr) veya TKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından (Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/ANKARA) temin edilebilir.

Bilgi alınacak telefon numaraları: (312) 540 10 00 / 1446-1509-1546

İlanen duyurulur.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.