Ticaret Bakanlığı personel alımı! 2.500 kişi işe alınacak

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli kadrolarında en az ön lisans mezunu 2.500 kişi işe alınacak.
16 Kasım 2022 08:00 Personel İlanları
Ticaret Bakanlığı personel alımı! 2.500 kişi işe alınacak

Ticaret Bakanlığı üç farklı kadroda sözleşmeli personel alımı yapıyor. 2.500 kişinin işe alınacağı ilanın başvuru şartları ve tarihleri resmen duyuruldu.

Ticaret Bakanlığı SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

A. GENEL BİLGİLER

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon sayısı kadar;

1. Sözlü Sınav ile Sözleşmeli Muayene Memuru,

2. Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) ve Sözlü Sınav ile Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru,

3. KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Büro Personeli alınacaktır.

Başvuru pozisyon ve sayıları:

ssfsss.jpg

Adaylar söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilir.

B. BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvurular dijital ortamda 21.11.2022-30.11.2022 tarihleri arasında son başvuru tarihi itibarıyla saat 17:00'a kadar alınacaktır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularım gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ticaret.gov.tr internet adresinin Duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin tüm bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir

1. SÖZLEŞMELİ MUAYENE MEMURU

1.1. SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlannın yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.),

d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,

lsflsf.jpg

1.2. SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak pozisyon sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları, sınav yerleri ve sözlü sınav tarihlerine ilişkin bilgileri www.ticaret.gov.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ayrıca duyurulacaktır.

Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar; "kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; mezun olduğu öğrenim dalı itibarıyla bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı" yönlerinden puan verilmek suretiyle 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan pozisyon sayısını geçmeyecek kadar asıl aday belirlenebilecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.

Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen pozisyon sayısının en fazla yarısına kadar yedek aday belirleyebilir.

Aynı pozisyonda yeni bir sınav ilan edilinceye kadar ve her halükarda 3 (Üç) ayı geçmemek kaydıyla, belirlenen yedek listeden en yüksek başarı puanı alan adaydan başlamak üzere atama yapılabilir.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

2. SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU

(Merkez Birimi ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri)

2.1. SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1992 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık, gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.),

d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,

e) Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,

f) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık kurulu raporu almak (Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecek olup, başvuru aşamasında istenilmeyecektir.)

2.2. SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

2.2.1. Uygulama (Fiziki Yeterlilik) Sınavı

Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) sınavına, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak pozisyon sayısının dört katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü fiziki yeterlilik sınavına çağrılacaktır.

Adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılabilmeleri için aile hekimliği, devlet veya özel sağlık kuruluşundan alacakları "fiziki yeterlilik sınavına katılabilir" ibareli tek hekim raporunu sınav esnasında görevli personele ibraz etmek zorundadır.

Sınav yapılan tarihlerde Covid 19 testi pozitif olan ve karantina altında olan adaylar sınava alınmayacaktır.

Parkur kamera ile kayıt altına alınmakta olup; başlangıç ve bitiş çizgilerinde 3 metre genişliğinde fotosel bulunmaktadır. Fotoselden alınan sonuçlar herkes tarafından dijital olarak görülebilecek boyutta olacaktır.

Öncelikle adaylara komisyon yetkilileri tarafından fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. Parkur esnasında gerçekleşen herhangi bir yaralanma/sakatlanmadan komisyon sorumlu değildir. Adı okunan aday, kimliği ile birlikte kendini komisyona tanıttıktan sonra kameraya doğru dönüp, kendini bir kez daha tanıtıp parkura yönelecektir.

Aday "BAŞLA" komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır.

EK:

1) Erkek Adaylar İçin Fiziki Yeterlilik Sınavı Kılavuzu (Ek 1)

2) Kadın Adaylar İçin Fiziki Yeterlilik Sınavı Kılavuzu (Ek 2)

Adayların parkur sınavından aldıkları puanlar, fiziki yeterlilik sınav puanını oluşturacaktır. Bu puan (kadın/erkek karışık) en yüksekten başlayıp sıralanacak ve alım yapılacak pozisyon sayısının 2 (iki) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla, aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek olup KPSS puanının da eşit olması halinde bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları, sınav yerleri ve sözlü sınav tarihlerine ilişkin bilgileri www.ticaret.gov.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ayrıca duyurulacaktır.

2.2.2. Sözlü Sınav

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar; "kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; mezun olduğu öğrenim dalına ilişkin bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı" yönlerinden puan verilmek suretiyle 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan pozisyon sayısını geçmeyecek kadar asıl aday belirlenebilecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.

Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen pozisyon sayısının en fazla yarısı kadar yedek aday belirleyebilir.

Aynı pozisyonlarda yeni bir sınav ilan edilinceye kadar ve her halükarda 3 (üç) ayı geçmemek kaydıyla, belirlenen yedek listeden en yüksek başarı puanı alan adaydan başlamak üzere atama yapılabilir.

Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

3. SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ

3.1. YERLEŞTİRMEYE KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) En az iki yıllık eğitim veren ve yüksekokulların büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, insan kaynakları yönetimi, adalet, dış ticaret, maliye, işletme yönetimi, muhasebe ve vergi uygulamaları, lojistik, bankacılık ve sigortacılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, bilgi yönetimi, bilgisayar programcılığı ile bilgi teknolojileri ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.),

c) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P93 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak.

3.2. YERLEŞTİRMENİN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan pozisyon sayısını geçmeyecek kadar asıl aday belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde; aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.

Sınavı ilanında belirtilen pozisyon sayısının en fazla yarısına kadar yedek aday belirlenecektir.

Aynı pozisyonlarda yeni bir sınav ilan edilinceye kadar ve her halükarda 3 (üç) ayı geçmemek kaydıyla, KPSS puanına göre belirlenen yedek listeden atama yapılabilir.

KPSS den 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

C. SÖZLEŞMELİ MUAYENE MEMURU, SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU VE SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Yerleştirmesi yapılan ve sözlü sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların görev yerleri Bakanlığımız Merkez Birimleri ve Taşra Teşkilatının bulunduğu iller arasından elektronik kura çekim işlemi ile belirlenecektir.

Yerleştirmesi yapılan ve sözlü sınavı kazanan adaylardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav ve yerleştirmeleri geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

Adaylar uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınava "fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)" ile girebileceklerdir.

Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)

Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 63 06530

Çankaya / Ankara

Tel: +90 312 204 75 00

1- FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Erkek Adaylar için;

Başlangıç çizgisi ile 4. istasyon arasında son huninin bulunduğu yere kadar "24 m" uzunluğunda, 4. istasyonun son hunisi ile 6. istasyon arası "12 m" uzunluğunda, 6. istasyon ile bitiş çizgisi arası "23 m" uzunluğundadır. 8 istasyondan oluşan fiziki parkurun toplam uzunluğu 59 m.dir.

Parkur kamera ile kayıt altına alınmakta, başlangıç ve bitiş çizgilerinde 3 m. genişliğinde fotosel bulunmaktadır. Fotoselden alınan sonuçlar herkes tarafından dijital olarak görülebilecek boyutta olacaktır.

Parkur esnasında gerçekleşen herhangi bir yaralanma/sakatlanmadan komisyon sorumlu değildir. Adı okunan aday, kimliği ile birlikte kendini komisyona tanıttıktan sonra kameraya doğru dönüp, kendini bir kez daha tanıtıp parkura yönelecektir.

Aday "BAŞLA" komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır.

* Adaylar parkur içerisindeki herhangi bir istasyonu atlayarak diğer bir istasyona geçemezler.

1. İstasyon (Öne Takla): Düz takla istasyonunda aday öne doğru 1 (bir) defa takla atar. Takla hareketini yapamayan veya yapmayan aday, toplam parkur süresine + 5 saniye eklenerek cezalandırılır.

2. İstasyon (Denge Tahtası): Aday, yerden yüksekliği 40 cm, uzunluğu 500 cm olarak denge aletinin üzerinde, denge tahtasının tamamını kat ederek bu istasyonu tamamlar. Her aday bu istasyonu kat ederken denge tahtası üzerinde başlangıç ve bitiş için işaretlenmiş alanlara basmak zorundadır. İşaretlenmiş alanlara basmadan istasyonu tamamlayan aday, görevliler tarafından uyarılır ve istasyona tekrar başlatılır. denge aletinden düşen aday, düştüğü noktadan tekrar başlayarak devam edebilir.

3. İstasyon (Lastik Engeli): Adaylar, çapı 16 inch olan 6 adet lastik engelinden, lastiklerin içine sağ ve sol tek adımlama yaparak koşar. Lastikler birbirine bağlı ve çapraz halde duracaktır. Adaylar lastik içerisine basmak zorundadır. Engele takılan aday kaldığı yerden devam edebilir.

4. İstasyon (Yoyo Koşusu): Adaylar, toplam 6 m uzunluğunda ve sırasıyla 2 m, 4 m, 6 m ve 8 m aralıklarla koyulan huniler arasında yoyo koşusu yapar. Adaylar her huniye dokunmak zorundadır. Huniye dokunmadan dönen aday, görevliler tarafından geri çevrilir. İstasyona sağ huniye dokunarak başlanmalıdır.

5. İstasyon (Sağlık Topu Taşıma): Adaylar, erkekler için 5 kg olarak hazırlanan toplamda 3 sağlık topunu, boş olan diğer kasaya taşır. Her seferinde bir adet sağlık topu taşınmalıdır. Aday topları düşürdüğü takdirde düşürdüğü topu aldığı kasanın içine (başladığı yere) geri koyar, alır ve topu tekrar karşıdaki kasaya götürür. Aday topları kasalara atamaz fakat topu kasaya bırakmaya çalıştığı esnada top kasanın içinden sekerek çıkarsa, adayın topu alması ve tekrar kasanın içine bırakması yeterlidir. Kasalar arası karşılıklı mesafe erkek adaylar için 4 m'dir.

6. istasyon (Çift Ayak Sıçrama): Erkek adaylar, yerden yüksekliği 34 cm olan sıçrama tahtası üzerinden 3 sağa 3 sola olmak üzere çift ayakla toplam 6 sıçrama yapar. Adaylar sıçramayı çift ayak olarak nizami gerçekleştirmelidir. Her eksik sıçrama için aday, toplam parkur süresine + 4 saniye eklenerek cezalandırılır. Adaylar sıçramayı çift ayak olarak nizami gerçekleştirmelidir. Aday, denge sırasının önünde bulunan çizgiyi geçtikten sonra sıçramaya başlar, sıçrama bölgesi denge tahtasının üzerinden olmak koşulu ile serbest bırakılmıştır.

7. istasyon (Engel Etabı): Adaylar, kısa olan engelin üstünden (erkekler için 50 cm) ve uzun olan engelin altından (erkekler için 110 cm) olacak şekilde topla 5 (beş) adet engeli geçer. Engel sırası, üstten-alttan-üstten-alttan-üstten şeklinde dizilecektir. Engel geçişi sırasında engellerden herhangi birisini deviren aday, engeli kendisi düzeltmek ve devrilen engelin başından teste devam etmek zorundadır. Engeller arası mesafe 2 m'dir.

8. İstasyon (Slalom Koşusu): Adaylar, toplamda 6 (altı) adet slalom çubuğunun dışından geçerek slalom koşusu yapar ve ardından bitiş çizgisine giderek parkuru tamamlar. Adaylar bu bölümde hiçbir slalom direğini atlamadan tümünün arasından, çubukları düşürmeden geçmek zorundadır. Aday slalom çubuklarından birini atlar veya düşürürse, atladığı/düşürdüğü slalom çubuğuna geri döner, düşmüşse düşen çubuğu yerine koyar ve kaldığı yerden koşusuna devam eder. Ancak slalom çubuğu, adayın dokunmasının etkisiyle, aday slalom parkurunu bitirdikten sonra düşerse aday parkura devam eder. Slalom çubukları düz olarak 2,6 m. aralığında çapraz olarak 2 m. aralığında olacaktır..

Teknik arıza dışında hiçbir aday 2. kez parkur sınavına dahil edilmeyecektir.

. Parkur sınavında alınan sonuçlar puanlandırılacak ve en iyiden başlayarak sıralanacaktır.

. Parkurda oluşan herhangi bir sorun için komisyonun kararına bağlı olarak hareket edilecektir.

. Adayların değerlendirme sürecinde sıralama yapılacağından, salise süreler dikkate alınacaktır (ör: 42,015 sn.)

. Sınav sırasında parkur veya elektronik cihazlardan kaynaklanan hata oluşması durumunda adaya 30 dk. dinlenme süresi verilecek ve aday tekrar sınava alınacaktır.

Parkur Puanının Hesaplanması

Parkur puanının hesaplanması: [100 - (kişinin parkur süresi - en iyi süre) * düzeltme faktörü]

Düzeltme Faktörü: 100 / (en kötü süre - en iyi süre)

En iyi süresinin hesaplanması: Testte elde edilen en iyi süredir.

En kötü sürenin hesaplanması: Testte elde edilen en kötü sürenin %10 fazlasıdır.

1- FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Kadın Adaylar için;

Başlangıç çizgisi ile 4. istasyon arasında son huninin bulunduğu yere kadar "23 m" uzunluğunda, 4. istasyonun son hunisi ile 6. istasyon arası "9 m" uzunluğunda, 6. istasyon ile bitiş çizgisi arası "23 m" olarak düzenlenen ve 8 istasyondan oluşan parkurun, toplam uzunluğu 55 m'den oluşmaktadır.

Parkur kamera ile kayıt altına alınmakta, başlangıç ve bitiş çizgilerinde 3 m. genişliğinde fotosel bulunmaktadır. Fotoselden alınan sonuçlar herkes tarafından dijital olarak görülebilecek boyutta olacaktır.

Parkur esnasında gerçekleşen herhangi bir yaralanma/sakatlanmadan komisyon sorumlu değildir. Adı okunan aday, kimliği ile birlikte kendini komisyona tanıttıktan sonra kameraya doğru dönüp, kendini bir kez daha tanıtıp parkura yönelecektir.

Aday "BAŞLA" komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır.

1. İstasyon (Öne Takla): Düz takla istasyonunda aday öne doğru 1 (bir) defa takla atar. Takla hareketini yapamayan veya yapmayan aday, toplam parkur süresine + 5 saniye eklenerek cezalandırılır.

2. İstasyon (Denge Tahtası): Aday, yerden yüksekliği 40 cm, uzunluğu 500 cm olarak denge aletinin üzerinde, denge tahtasının tamamını kat ederek bu istasyonu tamamlar. Her aday bu istasyonu kat ederken denge tahtası üzerinde başlangıç ve bitiş için işaretlenmiş alanlara basmak zorundadır. İşaretlenmiş alanlara basmadan istasyonu tamamlayan aday, görevliler tarafından uyarılır ve istasyona tekrar başlatılır. Denge aletinden düşen aday, düştüğü noktadan tekrar başlayarak devam edebilir.

3. İstasyon (Lastik Engeli): Adaylar, çapı 16 inch olan 6 adet lastik engelinden, lastiklerin içine sağ ve sol tek adımlama yaparak koşar. Lastikler birbirine bağlı ve çapraz halde duracaktır. Adaylar lastik içerisine basmak zorundadır. Engele takılan aday kaldığı yerden devam edebilir.

4. İstasyon (Yoyo Koşusu): Adaylar, toplam 6 m uzunluğunda ve sırasıyla 2 m, 4 m, 6 m ve 8 m aralıklarla koyulan huniler arasında yoyo koşusu yapar. Adaylar her huniye dokunmak zorundadır. Huniye dokunmadan dönen aday, görevliler tarafından geri çevrilir. İstasyona sağ huniye dokunarak başlanmalıdır.

5. İstasyon (Sağlık Topu Taşıma): Adaylar, kadınlar için 3 kg olarak hazırlanan toplamda 3 sağlık topunu, boş olan diğer kasaya taşır. Her seferinde 1 (bir) adet sağlık topu taşınmalıdır. Aday topları düşürdüğü takdirde düşürdüğü topu aldığı kasanın içine (başladığı yere) geri koyar, alır ve topu tekrar karşıdaki kasaya götürür. Aday topları kasalara atamaz fakat topu kasaya bırakmaya çalıştığı esnada top kasanın içinden sekerek çıkarsa, adayın topu alması ve tekrar kasanın içine bırakması yeterlidir. Kasalar arası karşılıklı mesafe kadın adaylar için 3 m'dir.

6. istasyon (Çift Ayak Sıçrama): Kadın adaylar, yerden yüksekliği 34 cm olan sıçrama tahtası üzerinden 2 sağa ve 2 sola olmak üzere çift ayakla toplam 4 sıçrama yapar. Her eksik sıçrama için aday, toplam parkur süresine + 4 saniye eklenerek cezalandırılır. Adaylar sıçramayı çift ayak olarak nizami gerçekleştirmelidir. Aday, sıçrama sırasının önünde bulunan çizgiyi geçtikten sonra sıçramaya başlar, sıçrama bölgesi sıçrama tahtasının üzerinden olmak koşulu ile serbest bırakılmıştır.

7. istasyon (Engel Etabı): Adaylar, kısa olan engelin üstünden (kadınlar için 40 cm) ve uzun olan engelin altından (kadınlar için 100 cm) olacak şekilde toplam 5 (beş) adet engeli geçer. Engel sırası, üstten-alttan-üstten-alttan-üstten şeklinde dizilecektir. Engel geçişi sırasında engellerden herhangi birisini deviren aday, engeli kendisi düzeltmek ve devrilen engelin başından teste devam etmek zorundadır. Engeller arası mesafe 2 m'dir.

8. İstasyon (Slalom Koşusu): Adaylar, toplamda 6 (altı) adet slalom çubuğunun dışından geçerek slalom koşusu yapar ve ardından bitiş çizgisine giderek parkuru tamamlar. Adaylar bu bölümde hiçbir slalom direğini atlamadan tümünün arasından, çubukları düşürmeden geçmek zorundadır. Aday slalom çubuklarından birini atlar veya düşürürse, atladığı/düşürdüğü slalom çubuğuna geri döner, düşmüşse düşen çubuğu yerine koyar ve kaldığı yerden koşusuna devam eder. Ancak slalom çubuğu, adayın dokunmasının etkisiyle, aday slalom parkurunu bitirdikten sonra düşerse aday parkura devam eder. Slalom çubukları düz olarak 2,6 m. aralığında çapraz olarak 2 m. aralığında olacaktır.

Teknik arıza dışında hiçbir aday 2. kez parkur sınavına dahil edilmeyecektir.

. Parkur sınavında alınan sonuçlar puanlandırılacak ve en iyiden başlayarak sıralanacaktır.

. Parkurda oluşan herhangi bir sorun için komisyonun kararına bağlı olarak hareket edilecektir.

. Adayların değerlendirme sürecinde sıralama yapılacağından, salise süreler dikkate alınacaktır (ör: 42,015 sn.)

. Sınav sırasında parkur veya elektronik cihazlardan kaynaklanan hata oluşması durumunda adaya 30 dk. dinlenme süresi verilecek ve aday tekrar sınava alınacaktır.

Parkur Puanının Hesaplanması

Parkur puanının hesaplanması: [100 - (kişinin parkur süresi - en iyi süre) * düzeltme faktörü]

Düzeltme Faktörü: 100 / (en kötü süre - en iyi süre)

En iyi süresinin hesaplanması: Testte elde edilen en iyi süredir.

En kötü sürenin hesaplanması: Testte elde edilen en kötü sürenin %10 fazlasıdır.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.