Memurlar Emekli Maaşını Nasıl Artırabilir?

Memurun emekli aylığını artırmasının; yükselme, unvan farklığı ya da üst düzey tayin etme benzeri birkaç metodu var. Hesaplamada Ekim 2008 sonrası memur olanları sürprizler bekliyor.

Memurlar Emekli Maaşını Nasıl Artırabilir?

Memurun emekli aylığını artırmasının; yükselme, unvan farklığı ya da üst düzey tayin etme benzeri birkaç metodu var. Hesaplamada Ekim 2008 sonrası memur olanları sürprizler bekliyor.

10 Mayıs 2015 Pazar 13:27
Memurlar Emekli Maaşını Nasıl Artırabilir?
Bugün gazetesinin haberine göre bir me­mu­run emek­li ay­lı­ğı ağır­lık­lı ola­rak un­va­nı­na bağ­lı ol­du­ğun­dan, maa­şı yük­selt­me­nin en te­mel yo­lu gö­rev­de yük­sel­me ve un­van de­ği­şik­li­ği sı­nav­la­rın­dan ge­çi­yor.
 
25 YIL SONRASI ÖNEMLİ
 
Ay­lı­ğı ar­tır­ma­nın da­ha kes­tir­me yo­lu ise dai­re baş­ka­nı, il mü­dü­rü ve üze­ri bü­rok­ra­tik gö­rev­le­re atan­mak.
 
Gö­rev­de yük­sel­me­ler me­mu­run gay­re­ti­ne bağ­lıy­ken, üst dü­zey ata­ma­lar si­ya­si ira­de­nin tak­di­ri­ne bağ­lı.
 
Bu­nun ya­nın­da me­mu­run 25 yıl­dan son­ra ça­lı­şa­ca­ğı her ila­ve bir yıl, emek­li ay­lı­ğı­nı yüz­de 1 ar­tı­rır.
 
2008 REFORMU VE ETKİSİ
 
Ay­rı­ca as­ker ve po­lis gi­bi ba­zı me­mur­la­rın fii­li ve iti­ba­ri hiz­met zam­la­rı da emek­li ay­lık­la­rı­nı yük­sel­tir.
 
Sos­yal gü­ven­lik re­for­mu, me­mur­la­rı Ekim 2008 ön­ce­si ve son­ra­sı di­ye iki­ye böl­dü. Ekim 2008 ön­ce­si gö­re­ve baş­la­yan me­mur­la­rın emek­li ma­aş­la­rı dün­kü açık­la­dı­ğı­mız şe­kil­de be­lir­le­ni­yor.
 
Ye­ni me­mur­la­rın ya da di­ğer ta­bir­ler 4/c si­gor­ta­lı­la­rı­nın ma­aş­la­rı çok da­ha ba­sit he­sap­la­nı­yor Or­ta­la­ma Ay­lık Ka­zanç x Ay­lık Bağ­la­ma Ora­nı = Emek­li Ay­lı­ğı. Ör­ne­ğin 2000 li­ra brüt üc­ret­le 25 yıl ça­lış­tıy­sa­nız, emek­li ay­lı­ğı­nız 1000 li­ra ola­cak. 30 yıl ça­lış­tıy­sa­nız 1200 li­ra ola­cak. Ya­ni ça­lış­tı­ğı­nız her yıl için ay­lı­ğı­nız yüz­de 2  ar­ta­cak. 
 
YENİ MEMUR DEZAVANTAJLI
 
Ye­ni me­mur­la­rın ise Ekim 2008 ön­ce­si gö­re­ve baş­la­yan­la­ra na­za­ran ba­zı ka­yıp­la­rı ol­du Ekim 2008 son­ra­sı gö­re­ve baş­la­yan­la­rın ka­yıp­la­rı şöy­le.
 
Ay­lık bağ­la­ma ora­nı 25 yıl için es­ki­ler­de yüz­de 75, ye­ni­ler­de yüz­de 50 ola­cak Bu da ye­ni me­mu­run emek­li ay­lı­ğı­nı yüz­de 30 dü­şü­re­cek. 
 
Es­ki me­mur­lar emek­li ay­lı­ğı ola­rak en az ta­ban ay­lı­ğı ka­dar, ya­ni 2013 yı­lı için 1130 li­ra alır­ken, ye­ni­ler için 2040’lı yıl­lar­da bağ­la­na­cak ta­ban ay­lık as­ga­ri üc­re­tin yüz­de 35’i ka­dar ola­cak. 
 
BAĞ-KUR'LU GİBİ
 
Es­ki me­mur fii­li ola­rak 10 yıl­lık hiz­me­ti­ni dol­dur­duk­tan son­ra is­ti­fa e-de­rek Emek­li San­dı­ğı­’na is­te­ğe bağ­lı ke­se­nek öde­ye­bi­lir­ken, ye­ni me­mu­run is­te­ğe bağ­lı prim­le­ri Bağ-Kur gi­bi sa­yı­lı­yor.
 
Es­ki me­mur ve­fat et­ti­ğin­de, ay­lık al­ma­yan dul eşe yüz­de 75 ma­aş bağ­la­nır­ken, ye­ni­le­rin ve­fa­tı so­nu­cu dul eşi­ne bağ­la­na­cak ma­aş, dul eş ça­lı­şı­yor­sa yüz­de 50, ça­lış­mı­-yor­sa yüz­de 75 ola­cak
 
2000 YILI ÖNCESİ SSK'LI FARKLI
 
Bu­gün için emek­li­lik ta­le­bin­de bu­lu­nan SSK’­lı­la­rın ge­ne­li, 2000 ön­ce­si ça­lış­ma­sı bu­lu­nan ki­şi­ler­den olu­şu­yor.
 
Do­la­yı­sıy­la bu ki­şi­le­rin ay­lık­la­rı he­sap­la­nır­ken 2000 ön­ce­si, 2000-Ekim 2008 ara­sı ve Ekim 2008 son­ra­sı için ay­rı ay­rı  he­sap­la­nı­yor.
 
 
Üç ay­rı he­sap­la­may­la bu­lu­nan kıs­mi ay­lık­lar bir­leş­ti­ri­lin­ce, ki­şi­nin bu­gün­kü ay­lı­ğı bu­lun­muş olu­yor.
 
SSK’­lı­nın emek­li ay­lı­ğı he­sap­la­nır­ken; 2000 yı­lın­dan ön­ce­ki ça­lış­ma­lar gös­ter­ge sis­te­mi­ne gö­re dik­ka­te alı­nı­yor.
 
BAĞLAMA ORANI YÜKSEK
 
Bu dö­nem­de­ki prim gü­nü­nüz top­lam ça­lış­ma­nız içe­ri­sin­de ne ka­dar faz­lay­sa, bağ­la­na­cak ay­lık o ka­dar yük­sek olu­yor.
 
Zi­ra bu dö­nem­de ay­lık bağ­la­ma ora­nı di­ğer dö­nem­le­re gö­re ol­duk­ça yük­sek. 1990-2000 ara­sın­da boş­lu­ğu olan ya da bu dö­nem­de as­ga­ri üc­ret­ten prim öde­miş olan­la­rın maa­şı, di­ğer­le­ri­ne gö­re da­ha dü­şük bağ­la­nı­yor. 
 
2000 yı­lı ön­ce­si­nin kıs­mi ay­lı­ğı bu­lu­nup da bu­gün­kü de­ğe­ri­ne gün­cel­le­nin­ce, sı­ra 1 Ocak 2000 ile 30 Ey­lül 2008 dö­ne­mi kıs­mi ay­lı­ğı­nın he­sa­bı­na ge­li­yor.
 
Bu dö­nem­de gös­ter­ge sis­te­mi­nin ye­ri­ne TÜ­FE ve ge­liş­me hı­zın­dan olu­şan Gün­cel­le­me Kat­sa­yı­sı sis­te­mi­ne ge­çil­di ve ay­lık bağ­la­ma ora­nı dü­şü­rül­dü.
 
ÇOK AZ ETKİLEYECEK
 
Do­la­yı­sıy­la emek­li ay­lı­ğı­nı­zın mik­ta­rı­nı bu dö­nem­de­ki ça­lış­ma­la­rı­nız da­ha az et­ki­li­yor.
 
Prim gü­nü­nüz ve or­ta­la­ma ka­zan­cı­nız esas alı­na­rak bu dö­ne­me ait kıs­mi ay­lı­ğı­nız bu­lu­nu­yor.  
 
Ekim 2008 son­ra­sı dö­nem­de ise Gün­cel­le­me Kat­sa­yı­sı kul­la­nı­lı­yor fa­kat ge­liş­me hı­zı­nın ta­ma­mı de­ğil yüz­de 30’u dik­ka­te alı­nı­yor Ay­rı­ca ay­lık bağ­la­ma ora­nı da yıl­lık yüz­de 2’ye dü­şü­rül­dü.
 
 
Do­la­yı­sıy­la top­lam ça­lış­ma­la­rı­nız içe­ri­sin­de ay­lı­ğı­nı­zı en az bu dö­nem­de­ki ça­lış­ma­la­rı­nız et­ki­li­yor Hat­ta ba­zı ça­lı­şan­lar için ça­lış­tık­ça emek­li ay­lı­ğı dü­şü­yor.
 
Bu ko­nu­ya di­zi­mi­zin iler­le­yen bö­lüm­le­rin­de de­ği­ne­ce­ğiz Ekim 2008 son­ra­sı­na ait kıs­mi ay­lı­ğı­nız da bu­lu­nun­ca, üç dö­ne­me ait kıs­mi ay­lık­lar bir­leş­ti­ri­li­yor ve bu­gün­kü ay­lı­ğı­nız bu­lu­nu­yor.
 

 

 Kaynak/memuruz.net
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.