Tarım ve Köyişleri Bakanlığı müfettiş yardımcısı sınav ilanı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı için 20 Ziraat Yüksek Mühendisi veya Ziraat Mühendisi, 10 Veteriner Hekim olmak üzere toplam 30 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 2007 KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik) ile KPSS 2008/ 1 Lisans sınavlarından, KPSS-P/3 puan türünden,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı müfettiş yardımcısı sınav ilanı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı için 20 Ziraat Yüksek Mühendisi veya Ziraat Mühendisi, 10 Veteriner Hekim olmak üzere toplam 30 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 2007 KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik) ile KPSS 2008/ 1 Lisans sınavlarından, KPSS-P/3 puan türünden,

03 Mayıs 2009 Pazar 11:32
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı müfettiş yardımcısı sınav ilanı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı için 20 Ziraat Yüksek Mühendisi veya Ziraat Mühendisi, 10 Veteriner Hekim olmak üzere toplam 30 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 2007 KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik) ile KPSS 2008/ 1 Lisans sınavlarından, KPSS-P/3 puan türünden, en az 70 taban puan alanlar 5 Haziran tarihine kadar başvurmalı. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KILAVUZU Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı hakkındaki gerekli bilgiler aşağıda sıralanmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı için 20 Ziraat Yüksek Mühendisi veya Ziraat Mühendisi,10 Veteriner Hekim olmak üzere toplam 30 Müfettiş Yardımcısı alınacak olup, yazılı ve sözlü sınavda (70) puanın üzerinde puan alıp başarı gösteren adayların, gerek yazılı ve gerekse sözlü sınavdaki aldığı notların ortalamasına göre oluşacak nihai sıralamadan, Ziraat Yüksek Mühendisi veya Ziraat Mühendisi meslek gurubundan ilk 20 adedi,Veteriner Hekimlerden de ilk 10 adedi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı olarak alınacaktır. 1-Müfettişlik Hakkında Tanıtıcı Bilgi Müfettiş Yardımcıları, 2 yılı Müfettiş refakatinde, başarı gösterenler 1 yılı da "Yetkili Müfettiş Yardımcısı" olarak müstakil olarak, üç yıllık bir yetişme devresi geçirirler. Müfettiş Yardımcılığı döneminde sicilleri yeterli olanlar bu dönemin sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Kazananlar, bir üst derece verilmek suretiyle Müfettişliğe atanırlar. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun tanıdığı özlük haklarından yararlanır ve Görevli olarak seyahate çıktıklarında kendilerine geçici görev yolluğu ödenir. 2-Adaylarda Bulunması Gereken Şartlar 15/06/2009 tarihinde Ankara'da yapılacak Müfettiş Yardımcılığına giriş yazılı sınavına katılacak olan Adayların; a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımaları,(Türk Vatandaşı olmak, Kamu Haklarından mahkum bulunmamak, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan, ayrıca kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak) b) 1.Ocak 2009 tarihinde 32 yaşını aşmamış olmaları, c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Ziraat ve Veteriner Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmaları, d) Başvuruda bulunacak Ziraat Yüksek Mühendisi/Mühendisi ve Veteriner Hekim adayların; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılmış ve halen geçerliliği devam eden 2007 KPSS (A Grubu ve Öğretmenlik) ile KPSS 2008/ 1 Lisans sınavlarından birine katılmış ve bu sınavlarda KPSS-P/3 puan türünden en az 70 taban puan almış olmaları, e) Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmaları, f) Başkanlıkça yapılan inceleme sonucunda, sicil, tutum ve davranışlar yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir durumlarının bulunmamaları, g) Askerlik hizmetini yapmış veya tecil ettirmiş olmaları, h) Bu sınava iki defadan fazla katılmamış olmaları, Şartlarını taşımaları gerekmektedir. Başvuran adaylardan, yukarıda belirtilen KPSS/P-3 türünde en yüksek puanı alan adaydan başlanarak, atama yapılacak boş kadro sayısının 10 katı olan 200 Ziraat Yüksek Mühendisi veya Ziraat Mühendisi ile 100 Veteriner Hekim yazılı sınava katılma hakkını kazanacaktır. Yazılı sınava katılma hakkını kazanan aday isimleri Bakanlık İnternet Sitesinde (www.tarim.gov.tr ) ve Teftiş Kurulu Başkanlığında ilanen duyurulacaktır. Yazılı sınavda en az 70 puan alan adaylar 25. Haziran 2009 tarihinden itibaren yapılacak sözlü sınavlara tabi tutulacaktır. 3-Adaylardan İstenen Belgeler Sınava katılmak isteyenlerin 25/05/2009-05/06/2009 (Akşam 18'e kadar) tarihleri arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına başvurmaları başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri vermeleri gerekmektedir. a) Yüksek öğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noterlikçe onaylı suretinin aslı gösterilmek şartıyla fotokopisi, b) KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya noterlikçe onaylı suretinin aslı gösterilmek şartıyla fotokopisi, c) Nüfus cüzdanının tasdikli örneği veya aslı gösterilmek şartıyla fotokopisi, d) 4,5X6 ebadında 6 adet vesikalı fotoğraf, e) Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi aslı veya aslı gösterilmek şartıyla fotokopisi, f) Aday tarafından kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi; (Özgeçmişinde; adayın baba ve annesinin adları, meslekleri ve halen ne ile meşgul oldukları, adayın bitirdiği ilk, Orta, Lise ve Yüksek Okulun bulunduğu yer, adları ve bitirme yılları ile yüksek tahsilindeki varsa meslek bölümünün adı, ihtisas veya doktorasının bulunup bulunmadığı, varsa konusu ve tamamladığı yıl, giriş sınavı için yabancı dil olarak İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden hangisini tercih ettiği, Yüksek Okulu bitirdikten sonra çalıştığı yerlerin adı, buralarda hangi tarihler arasında çalıştığı, görevi, halen çalıştığı yerin ve görevinin adı, ayrıca kendisi hakkında açık bilgi verebilecek 2 kişinin adı ve bu kişilerin açık haberleşme adresleri) belirtilecek şekilde düzenlenmesi gerekir. Adaylar istenilen belgeleri büyük boy bir zarf içerisinde teslim edecek, zarfın üzerine adı soyadı, bitirdiği okul ve bölümünü yazacaktır. Giriş sınavını kazanan ve atamaya hak kazanan asil adayların, atanabilmek için , sağlam ve yurdun her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim şartlarında yolculuk etmeye dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu ve askerlik görevini yaptığını veya tecilli durumunu gösterir belgenin aslı veya noterlikçe onaylı suretini de belge olarak vermeleri gerekmektedir. 4-Sınava Kabul a) Yukarıdaki 2. madde de sayılan şartları taşıyan adayların 3. madde de sayılan gerekli belgelerle birlikte 25/05/2009-05/06/2009 tarihleri arasında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Sınav Müracaat Bürosuna (Akay Caddesi No: 3/A Kat:3 Bakanlıklar/ANKARA) bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların Müracaat sırasında Kayıt Föyüne imzaları alınarak müracaatları belgelenecektir. (05/06/2009 tarihinden sonra yapılacak müracaatlar veya eksik belge sınava giriş hakkını kaybettirir.) b) Adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulurlar, yazılı sınav Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 15/06/2009 günü saat (11.00) da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı binasında yapılacaktır. Başvuran adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) aldığı puana göre Sınav komisyonunca sıralamaya tabi tutulacak, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 10 katı miktarda, yani 200 adet Ziraat Yüksek Mühendisi/Mühendisi ile 100 adet Veteriner Hekim yazılı sınava katılma hakkını kazanacaktır.Yazılı sınava katılma hakkını kazananlar, 10/06/2009 tarihine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığında ilan edilecek,Bakanlık İnternet sitesinde yayınlanacak ve 0 (312) 4178530 numaralı telefondan öğrenilebilecektir. c) Yazılı sınav sonuçları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında ilan edilecek,Bakanlık İnternet sitesinde yayınlanacak ve 0 (312) 4178530 numaralı telefondan öğrenilebilecektir. Yazılı sınavda (70) ve daha yukarı puan alarak başarılı olan adaylar, 25/06/2009 tarihinden itibaren, Teftiş Kurulu Başkanlığında sıra ile sözlü sınava tabi tutulacaktır. d) Adaylar sınav sırasında , kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ) yanlarında bulunduracaklardır. Aksi halde sınava alınmayacaklardır. 5-Sınav Programı Yarışma sınav soruları, Alan Bilgisi (Fakültelerde okutulan derslerden) ve Yabancı Dil konularından düzenlenir. Adaylara sorulacak sorularda, Alan Bilgisi 0,90 Yabancı Dil 0,10 ağırlıklı olacaktır. Değerlendirme (100) puan üzerinden yapılacak, (70) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yabancı dil tüm adaylarda ortak olup; İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri sınav sırasında tercih edilerek belirlenecek ve cevaplandırılacaktır. Alan bilgisi ise meslek grupları itibarıyla farklı olup; Ziraat Fakültesi mezunları; Hayvan Yetiştirme, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Toprak Bilgisi, Tarımsal Mekanizasyon Bitki Koruma, Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Gıda Bilimi Teknolojisi, Tarımsal İnşaat ve Sulama, Su Ürünleri, Islah, Genetik, Veteriner Fakültesi mezunları; Dahiliye, Hariciye, Doğum, Farmakoloji, Patoloji, Viroloji, Mikrobiyoloji, Zootekni, Islah, Genetik, konularından yazılı sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda her adaya, mesleki ve genel kültür ile ilgili soruların yanı sıra, genel yetenek, konu kavrama, karar verme ve temsil yeteneği ile ilgili sorular sorulacak ve değerlendirmeler yapılacaktır. 6-Sınav Sonu işlemleri Sınavlarda,Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü ve Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olabilmek için her ikisinden de ayrı ayrı (100) puan üzerinden en az (70) puan alınması gerekmektedir. Yazılı sınavı kazanan adaylar, kendi meslek grupları itibariyle en yüksek puan alandan başlanılarak sözlü sınava alınır. Sözlü Sınavda da başarı sağlayan adaylar, gerek yazılı ve gerekse sözlü sınavdaki aldığı not ortalamalarına göre nihai sıralamaya tabi tutulacak,meslek gruplarına göre, en yüksek not alan adaylardan sıra ile Ziraat Yüksek Mühendisi/Mühendislerinden ilk 20 (Yirmi), Veteriner Hekimlerden de ilk 10 (On) adedi Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Müfettiş Yardımcısı olarak atanacaktır. Notları eşit olanların yabancı dildeki başarıları tercih sebebi kabul edilecektir. Yarışma sınavının gerek yazılı, gerekse sözlü kısmında (70) puanın altında puan alarak başarı sağlayamayanlar, kazanamamış sayılacaktır. Ayrıca her iki sınavdan da (70) puanın üzerinde puan alıp sınavı kazanmış olsa da , alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olarak sıralamada yer alan adayların, her hangi bir kazanılmış hakkı söz konusu değildir. Bu sınav, sadece yukarıda belirtilen söz konusu 30 adet boş kadronun doldurulması için geçerlidir www.kpsscafe.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.